HASECO Bảng giá tổng hợp Bảng giá sàn HNX Bảng giá UPCOM
Danh sách mã chứng khoán
chọn hết bỏ hết chấp nhận
HASECO Company

BẢNG GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

GD thỏa thuận
Ngày GD: Giờ Máy chủ: VN Index: Thay đổi: Số CK Tăng/Giảm/TC: Số GD: Khối lượng GD: Giá trị GD: Trạng thái TT:
Chọn mã CK để theo dõi
Đợt 1
GTGD:
Đợt 2
GTGD:
Đợt 3
GTGD:
Đơn vị khối lượng: 10
TC Trần Sàn Tổng KL Chào Mua KHỚP LỆNH Chào Bán Cao Thấp NN Mua
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL Index Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Số người theo dõi:1