HASECO Bảng giá tổng hợp Bảng giá sàn Hose Bảng giá UPCOM
Danh sách mã chứng khoán
chọn hết bỏ hết chấp nhận
HASECO Company

BẢNG GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày GD: Giờ Máy chủ: Hnx Index: Thay đổi: Số CK Tăng/Giảm/TC: Số GD: Khối lượng GD: Giá trị GD: Trạng thái TT:
TC Trần Sàn Tổng KL Chào Mua KHỚP LỆNH Chào Bán Cao Thấp ĐTNN
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL Index Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 NN mua NN bán
Số người theo dõi:2